Lokalizacja

Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Poradnie specjalistyczne
Lekarz rodzinny

Stomatologia

Regulamin Porządkowy 

CENTRUM MEDYCZNE TYSIĄCLECIE 

w Katowicach

I Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Tysiąclecie w Katowicach.

Zakład z uwzględnieniem swoich możliwości gwarantuje pacjentom podstawowe prawa wynikające z ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Zakładzie – rozumie się przez to Centrum Medyczne Tysiąclecie

Świadczeniu zdrowotnym – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

a) badaniem i poradą lekarską,
b) leczeniem,
c) badaniem i terapią psychologiczną,
d) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem,
e) opieką nad zdrowym dzieckiem,
f) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
g) pielęgnacją chorych,
h) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
i) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
j) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
k) konsultacją specjalistyczną,
l) czynnym poradnictwem medycznym,
m) promocją zdrowia
n) badaniem i poradą stomatologiczną
Ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą o ZOZ

§3

Zakład działą na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w oparciu o ustawę o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz 408 z późn. zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.


II. Organizacja pracy i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

§4

Świadczenia zdrowotne w zakładzie realizują następujące komórki organizacyjne:

Poradnia Chorób Wewnętrznych,
Poradnia Kardiologiczna,
Poradnia Okulistyczna,
Poradnia Endokrynologiczna (Chorób Tarczycy),
Poradnia Ginekologiczna,
Poradnia Medycyny Pracy,
Poradnia Dermatologiczna,
Poradnia Laryngologiczna,
Poradnia Neurochirurgiczna ,
Poradnia Stomatologiczna,
Poradnia Chirurgii Plastycznej,
Poradnia Ortopedyczna,
Poradnia Gastroenterologiczna,
Poradnia Psychiatryczna,
Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
Poradnia Urologiczna,
Poradnia Psychologiczna,
Pracownia EKG, UKG, Prób Wysiłkowych, Holterowska,
Punkt szczepień,
Punkt pobrań.
§5

Harmonogram czasu pracy poszczególnych komórek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który na bieżąco jest aktualizowany przez Kierownika.

§6

Czas pracy lekarzy określa tablica ogłoszeń.

§7

Zakład udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym cennikiem, który stanowi załącznik nr 2

do niniejszego regulaminu.

§8

Rejestracja pacjentów odbywa się w dniu zgłoszenia.

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W przypadku niemożności wykonania świadczenia w dniu zgłoszenia tworzy się listę pacjentów oczekujących na jego realizację.

§9

Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia.

Poza kolejnością przyjmowani są:

1) osoby niepełnosprawne,

2) kobiety z widoczną ciążą,

3) osoby z dziećmi do lat trzech lub dzieckiem niepełnosprawnym,

4) zasłużeni honorowi dawcy krwi.

III. Prawa pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych

§10

Pacjent ma prawo do:

1) informacji i swoim stanie zdrowia,

2) świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom wiedzy medycznej,

3) wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub ich odmowę, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

4) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnycj

5) wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta, z tym zastrzeżeniem, że czynność ta dokonywana jest w obecności lekarza.

Szczegółowe prawa pacjenta reguluje rozdział 1 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Zespół zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa art. 18 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§11

Zawinione naruszenie praw pacjenta uprawnia go do:

1) zgłoszenia interwencji u bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie bądź do Kierownika Zakładu,

2) zgłoszenia interwencji w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,

3) skierowania sprawy do sądu powszechnego w sytuacjach określonych w art. 19 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

IV. Obowiązki pacjentów

§12

Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie zobowiązany jest w szczególności do:

1) stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek,

2) poddania się badaniu lekarskiemu i zabiegom w odpowiednim zakresie oraz wykonania zlecenia badań dodatkowych,

3) zachowania spokoju i porządku,

4) zachowania higieny osobistej,

5) przestrzegania przepisów zakazujących palenie wyrobów tytoniowych.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

§13

Osoba, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi na terenie Zakładu winna zgłosić ten fakt lekarzowi, który podejmie dalsze czynności oraz powiadomi Kierownika Zakładu.

V. Postanowienia ogólne

§14

Regulamin może być w każdym czasie udostępniony do wglądu u Kierownika Zakładu.

§15

Z treścią Regulaminu powinni się zapoznać pracownicy Zakładu.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy wewnętrzne obowiązujące w Zakładzie oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§17

Interpretacja przepisów Regulaminu należy do Dyrektora Zakładu.

§18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2018.

Regulamin Porządkowy

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NZOZ Gabinety Lekarskie

w Katowicach

I Postanowienia ogólne
§1

Regulamin porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w NZOZ Gabinety Lekarskie w Katowicach.

Zakład z uwzględnieniem swoich możliwości gwarantuje pacjentom podstawowe prawa wynikające z ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Zakładzie – rozumie się przez to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Lekarskie

Świadczeniu zdrowotnym – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

a) badaniem i poradą lekarską,
b) leczeniem,
c) badaniem i terapią psychologiczną,
d) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem,
e) opieką nad zdrowym dzieckiem,
f) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
g) pielęgnacją chorych,
h) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
i) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
j) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
k) konsultacją specjalistyczną,
l) czynnym poradnictwem medycznym,
m) promocją zdrowia.
Ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą o ZOZ

§3

Zakład działą na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w oparciu o ustawę o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz 408 z późn. zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

II. Organizacja pracy i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

§4

Świadczenia zdrowotne w zakładzie realizują następujące komórki organizacyjne:

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Poradnia Chorób Wewnętrznych,
Poradnia Kardiologiczna,
Poradnia Okulistyczna,
Poradnia Endokrynologiczna (Chorób Tarczycy),
Poradnia Schorzeń Metabolicznych,
Poradnia Medycyny Pracy,
Pracownia EKG, UKG, Prób Wysiłkowych, Holterowska,
Punkt Szczepień.
§5

Harmonogram czasu pracy poszczególnych komórek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który na bieżąco jest aktualizowany przez Kierownika.

§6

Czas pracy lekarzy określa tablica ogłoszeń.

§7

1) Zakład udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz pozostałym osobom, jeżeli uprawnienia do takich świadczeń przysługują im na podstawie odrębnych przepisów.

2) Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu.

3) Zasady wystawiania skierowań do korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 2 Zespołu regulują odrębne przepisy.

§8

Z zastrzeżeniem § 9 Zespół udziela świadczeń odpłatnie.

Wysokość opłat za usługi medyczne jest ustalona w oparciu o:

1) stawkę ustaloną przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osob objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

2) cennik wewnątrzzakładowy za usługi medyczne realizowane na rzecz osób prawnych i osób fizycznych nieuprawnionych do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych ustalony przez Kierownika zakładu.

§9

Rejestracja pacjentów odbywa się w dniu zgłoszenia.

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W przypadku niemożności wykonania świadczenia w dniu zgłoszenia tworzy się listę pacjentów oczekujących na jego realizację.

§10

Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia.

Poza kolejnością przyjmowani są:

1) osoby niepełnosprawne,

2) kobiety z widoczną ciążą,

3) osoby z dziećmi do lat trzech lub dzieckiem niepełnosprawnym,

4) zasłużeni honorowi dawcy krwi.

III. Prawa pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych

§11

Pacjent ma prawo do:

1) informacji i swoim stanie zdrowia,

2) świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom wiedzy medycznej,

3) wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub ich odmowę, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

4) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

5) wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta, z tym zastrzeżeniem, że czynność ta dokonywana jest w obecności lekarza.

Szczegółowe prawa pacienta reguluje rozdział 1 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Zespół zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa art. 18 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§12

Zawinione naruszenie praw pacjenta uprawnia go do:

1) zgłoszenia interwencji u bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie bądź do Kierownika Zakładu,

2) zgłoszenia interwencji w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,

3) skierowania sprawy do sądu powszechnego w sytuacjach określonych w art. 19 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

IV. Obowiązki pacjentów

§13

Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie zobowiązany jest w szczególności do:

1) stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek,

2) poddania się badaniu lekarskiemu i zabiegom w odpowiednim zakresie oraz wykonania zlecenia badań dodatkowych,

3) zachowania spokoju i porządku,

4) zachowania higieny osobistej,

5) przestrzegania przepisów zakazujących palenie wyrobów tytoniowych.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

§14

Osoba, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi na terenie Zakładu winna zgłosić ten fakt lekarzowi, który podejmie dalsze czynności oraz powiadomi Kierownika Zakładu.

V. Postanowienia ogólne

§15

Regulamin może być w każdym czasie udostępniony do wglądu u Kierownika Zakładu.

§16

Z treścią Regulaminu powinni się zapoznać pracownicy Zakładu.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy wewnętrzne obowiązujące w Zakładzie oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§18

Interpretacja przepisów Regulaminu należy do Dyrektora Zakładu.

§19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2014 r.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.