Lokalizacja

Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Poradnie specjalistyczne
Lekarz rodzinny

Stomatologia

Klauzula informacyjna
NZOZ Gabinety Lekarskie Małgorzata Pączek

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2014 r. o ochronie danych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ gabinety Lekarskie Małgorzata Pączek, z siedzibą w Katowicach 40-875 przy ul. Tysiąclecia 101, którego reprezentuje Małgorzata Pączek, kierownik.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacja przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust. 1.

5) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, ze inne przepisy stanowią inaczej.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostęp[u do danych osobowych oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wo0bec przetwarzania a także do przenoszenia danych.

7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna
Centrum Medyczne Tysiąclecie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2014 r. o ochronie danych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Tysiąclecie, z siedzibą w Katowicach 40-875 przy ul. Tysiąclecia 101, którego reprezentuje Piotr Pączek, kierownik.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacja przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust. 1.

5) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, ze inne przepisy stanowią inaczej.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostęp[u do danych osobowych oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wo0bec przetwarzania a także do przenoszenia danych.

7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.